Odvetniška družba Grošelj, o.p., d.o.o.

Odvetniške storitve iz vseh pravnih področij.

Predstavitev

Predstavitev odvetniške pisarne

V naši odvetniški pisarni pokrivamo vsa ključna pravna področja, kot na primer:

Civilno pravo
Gospodarsko pravo
Pravo javnih naročil
Kazensko pravo
Prekrškovno pravo
Delovno pravo
Upravno pravo
Davčno pravo
Pravo socialne varnosti

Odvetniške storitve izvajamo za fizične in pravne osebe. Med pravnimi osebami svetujemo pravnim osebam javnega prava (na primer javni zavodi), kakor tudi pravim osebam zasebnega prava (na primer gospodarske družbe). Pri tem lahko pravnim osebam zagotavljamo celovito pravno podporo kot njihova zunanja pravna služba.

Poseben poudarek namenjamo vlaganju odškodninskih zahtevkov za telesne poškodbe. Strankam, ki so bile telesno poškodovane v prometni nesreči, izplačamo celotni temelj, v višini, kot ga na podlagi našega zahtevka prizna zavarovalnica. Naše delo si tako v primeru vlaganja odškodninskih zahtevkov na zavarovalnice v primeru telesnih poškodb pri prometnih nesrečah poplačamo samo iz stroškov zastopanja, ki nam jih posebej prizna in plača zavarovalnica in si od temelja, ki ga zavarovalnica prizna stranki, ne obračunavamo provizije. Vlaganje odškodninskih zahtevkov na zavarovalnice rešujemo prednostno.

Ravno tako prednostno rešujemo vlaganja predlogov za začetek stečajnega postopka in sicer tako za osebne stečaje, kot za stečajne postopke pravnih oseb.

Pod pogoji Zakona o brezplačni pravni pomoči izvajamo tudi brezplačno pravno pomoč, vključno z zastopanjem pred sodišči. Pri tem za stranke brezplačno izvedemo tudi vse aktivnosti za pridobitev odločbe za brezplačno pravno pomoč (pomoč pri sestavi vloge za brezplačno pravno pomoč, njena vložitev, ipd.).

Civilno pravo


 • sestava in svetovanje pri sestavi pogodb in drugih aktov obligacijskega prava (npr. prodajna, darilna, posojilna pogodba, pogodba o delu, asignacija, …)
 • zastopanje strank v postopkih uveljavljanja pravic iz sklenjenih pogodb obligacijskega prava, v postopkih izpodbijanja pravnih poslov, ipd …
 • sestava in vlaganje odškodninskih zahtevkov za pridobitev denarne odškodnine za premoženjsko in nepremoženjsko škodo
 • zastopanje strank v odškodninskih sporih pred zavarovalnicami in drugimi pravnimi subjekti ter pred sodišči
 • nudenje pravne pomoči pri razvezi zakonske zveze in pri delitvi skupnega premoženja zakoncev ali zunajzakonskih partnerjev zaradi razveze zakonske zveze ali prenehanja zunajzakonske skupnosti
 • svetovanje in zastopanje v postopkih uveljavljanja pravice do preživnine
 • sestava dogovora o preživljanju skupnih otrok, o določitvi stikov med starši in otroci in o vzgoji ter varstvu skupnih otrok po razvezi zakonske zveze
 • zastopanje strank v zakonskih sporih ter v sporih iz razmerij med starši in otroki
 • svetovanje in zastopanje strank v zemljiškoknjižnih postopkih
 • zastopanje strank v postopkih zaradi varstva služnosti ter v postopkih zaradi motenja posesti
 • zastopanje strank v postopkih za delitev solastne stvari, postopkih za ureditev meje in v postopkih za določitev ali prenehanje nujne poti
 • svetovanje pri sestavi oporok in dednopravnih pogodb
 • pomoč in svetovanje pri uveljavljanju pravice do dedovanja v okviru zapuščinskega postopka
 • sestava in vlaganje izvršilnih predlogov zoper dolžnike na podlagi verodostojnih listin in izvršilnih naslovov
 • zastopanje upnikov in dolžnikov v izvršilnih postopkih
 • zastopanje in svetovanje v postopkih za zavarovanje terjatev upnikov (predhodne in začasne odredbe)
 • svetovanje na področju avtorskega prava ter
 • druge odvetniške storitve s področja civilnega prava

Gospodarsko pravo


 • zastopanje v gospodarskih sporih
 • nudenje pravne pomoči pri ustanavljanju gospodarskih družb in drugih subjektov gospodarskega prava ter pri statusnih spremembah
 • priprava aktov gospodarskih družb in drugih subjektov gospodarskega prava
 • svetovanje in zastopanje v stečajnih postopkih ter v postopkih prisilnih poravnav in likvidacij
 • sestava predlogov za začetek stečajnega postopka in postopka prisilne poravnave
 • prijava terjatev v stečajnem postopku in postopku prisilne poravnave
 • zastopanje strank v drugih postopkih, povezanih s stečajnimi postopki in postopki prisilnih poravnav
 • svetovanje v primerih nelojalne konkurence in protipravnega omejevanja konkurence
 • vlaganje prijav v primeru kršitev predpisov s področja konkurenčnega prava
 • svetovanje na področju avtorskega prava in prava industrijske lastnine
 • svetovanje in izvedba postopkov za zaščito intelektualne lastnine (prijava znamk…) ter
 • druge odvetniške storitve s področja gospodarskega prava

Kazensko pravo


 • zastopanje strank pri zaslišanju na policiji
 • zastopanje strank pri hišnih preiskavah
 • zastopanje strank v kazensko preiskovalnih postopkih
 • zastopanje strank na glavnih obravnavah
 • vlaganje rednih in izrednih pravnih sredstev v kazenskih postopkih
 • vlaganje kazenskih ovadb
 • vlaganje zasebnih tožb v kazenskih postopkih
 • uveljavljanje premoženjskopravnih zahtevkov oškodovancev v kazenskih postopkih ter
 • druge odvetniške storitve s področja kazenskega prava

Prekrškovno pravo


 • svetovanje in zastopanje strank v postopkih o prekršku pred prekrškovnimi organi in sodišči (sestava ugovora zoper plačilni nalog, vložitev zahteve za sodno varstvo zoper odločbo o prekršku, vlaganje pritožb zoper odločbe…) ter
 • druge odvetniške storitve s področja prekrškovnega prava

Upravno pravo


 • svetovanje in zastopanje strank pri pridobivanju upravnih dovoljenj
 • zastopanje v inšpekcijskih postopkih
 • zastopanje v upravnih sporih
 • zastopanje strank in vlaganje pravnih sredstev v drugih upravnih postopkih ter
 • druge odvetniške storitve s področja upravnega prava

Davčno pravo


 • zastopanje strank in vlaganje pravnih sredstev v davčnih postopkih ter
 • druge odvetniške storitve s področja davčnega prava

Pravo javnih naročil


 • svetovanje pri pravnih vprašanjih s področja prava javnih naročil in zastopanje strank v postopkih javnega naročanja
 • svetovanje ponudnikom v postopkih prijav na javne razpise
 • vlaganje pravnih sredstev v postopkih javnih naročil ter
 • druge odvetniške storitve s področja prava javnih naročil

Delovno pravo in pravo socialne varnosti


 • svetovanje pri pravnih vprašanjih s področja delovnega prava in socialne varnosti
 • priprava splošnih pravnih aktov, vezanih na področje delovnega prava
 • sestava pogodb o zaposlitvi
 • vodenje postopkov v zvezi z odpovedjo pogodb o zaposlitvi
 • zastopanje delavcev in delodajalcev v delovnih sporih (spori o sklenitvi, obstoju, trajanju in prenehanju delovnega razmerja, o pravicah, obveznostih in odgovornostih iz delovnega razmerja,...)
 • zastopanje strank v socialnih sporih ter
 • druge odvetniške storitve s področja delovnega prava in prava socialne varnosti

Strokovnjaki

mag. Igor Grošelj, odvetnik

specialist civilnega in gospodarskega prava

ustanovitelj in direktor odvetniške družbe


Delovne izkušnje:

 • 2011-
  samostojna odvetniška pisarna
  odvetnik

 • 2007-2010
  odvetniška pisarna
  odvetniški kandidat, odvetnik

 • 1999-2007
  velika gospodarska družba
  pravnik, vodja kadrovske službe, direktor splošnega sektorja

 • 1997-1999
  družba za pravno svetovanje
  pripravnik

 
 

Izobrazba:

 • 2020
  Odvetniška zbornica Slovenije
  specialist civilnega in gospodarskega prava

 • 2005
  Pravna fakulteta v Ljubljani
  magisterij znanosti (civilno in gospodarsko pravo)

 • 2003
  pravniški državni izpit

 • 1997
  Pravna fakulteta v Ljubljani
  diploma

Urška Čebela, odvetnica

direktorica podružnice odvetniške družbe v Zagorju ob Savi


Delovne izkušnje:

 • 2019-
  odvetniška pisarna
  odvetnica

 • 2018-
  odvetniška pisarna
  odvetniška kandidatka

 • 2015-2018
  javni zavod
  strokovna sodelavka v pravni in kadrovski službi

 • 2014-2015
  sodišče
  sodniška pomočnica

 • 2013
  odvetniška pisarna
  strokovna sodelavka

 • 2010-2012
  sodišče
  sodniška pomočnica

 • 2009-2010
  odvetniška pisarna
  odvetniška pripravnica

 
 

Izobrazba:

 • 2015
  pravniški državni izpit

 • 2011
  državni izpit iz Zakona o splošnem upravnem postopku

 • 2008
  Pravna fakulteta v Mariboru
  diploma

Ana Čop Gerčar, odvetniška kandidatka

Delovne izkušnje:

 • 2019
  odvetniška pisarna
  odvetniška kandidatka

 • 2018
  sodišče
  volonterska sodniška pripravnica

 • 2017-
  odvetniška pisarna
  odvetniška pripravnica

 

Izobrazba:

 • 2019
  pravniški državni izpit

 • 2017
  strokovni izpit iz upravnega postopka druge stopnje

 • 2016
  Pravna fakulteta v Ljubljani
  magisterij (II. bolonjska stopnja)

 • 2015
  Pravna fakulteta v Ljubljani
  diploma

Žiga Rozina, odvetniški pripravnik

Delovne izkušnje:

 • 2018-
  odvetniška pisarna
  odvetniški pripravnik

 

Izobrazba:

 • 2019
  strokovni izpit iz upravnega postopka druge stopnje

 • 2017
  Pravna fakulteta v Ljubljani
  magisterij (II. bolonjska stopnja)

 • 2016
  Pravna fakulteta v Ljubljani
  diploma

Lokaciji

Trbovlje

Sedež odvetniške družbe Grošelj

Telefon:

041 663 701 ali 041 664 307

Faks:

03 56 52 789

Naslov:

Trg revolucije 2c, 1420 Trbovlje

Uradne ure:

od ponedeljka do petka od 8.00 do 16.00.
Po predhodnem dogovoru je možen sestanek tudi izven uradnih ur.

Zagorje ob Savi

Podružnica odvetniške družbe Grošelj

Telefon:

041 437 405

Uradne ure:

od ponedeljka do petka od 8.30 do 12.00.
Po predhodnem dogovoru je možen sestanek tudi izven uradnih ur.

Povezava na spletno stran Odvetniške zbornice Slovenije:
www.odv-zb.si